Onderwijs

Scholen lijken veel op elkaar, maar bij nader inzien zijn er vaak toch verschillen: in visie, doelstellingen, in pedagogische aanpak, de wijze waarop het onderwijs wordt georganiseerd, de manier van werken, in sfeer en uiteindelijk ook in kwaliteit.
Graag geven we op de site de informatie waar wij op onze school voor staan en in het filmpje laten we dit middels mooie beelden ook graag aan u zien. Natuurlijk is dit maar een korte inkijk in de dagelijkse gang van zaken en organisatie van de school. Graag nodigen we u dan ook uit een afspraak te maken om een keer een kijkje te komen nemen en sfeer te proeven op onze Kring.

Een aantal speerpunten:

Brede talentontwikkeling

Onze school is een plek waar leerlingen zich kunnen oriënteren op hun eigen capaciteiten, interesses en taken. De school stimuleert een brede ontwikkeling van leerlingen en biedt ruimte voor een diversiteit aan talenten.; we richten ons bij het afstemmen op die factoren waar leerkrachten invloed op uit kunnen oefenen.

Creativiteit

De uitdagingen van de toekomst vragen om mensen met het vermogen om veranderingen productief tegemoet te treden. Creatief denken en ontwerpvaardigheden zijn hiervoor van belang.
Creativiteit gaat over zoveel méér dan knutselen, kunst en cultuur. Het gaat over verbeelden en nieuwsgierigheid; over inspiratie en talent. Het gaat ook over spelen: over spelen met ideeën, spelen met mogelijkheden en met de vraag 'Wat… als?'. Het gaat over de ontwikkeling van ons denken en over het verleggen van grenzen. En het gaat ook over lol: nieuwe prikkels en het vinden van nieuwe verbanden zijn gewoon leuk en heel bevredigend.

Kennis en vaardigheden

Taal (technisch- en begrijpend lezen en spelling) en Rekenen zijn voor ons basisvaardigheden. We zorgen ervoor dat voor de opbrengsten van deze vakken hoge doelen gesteld worden in een realistisch perspectief (passend bij de leerlingpopulatie). Kerndoelen zijn richtinggevend. We gebruiken de 21e eeuws vaardigheden om toe te komen aan het vergaren en toepassen van kennis.

Leren leren

We leren de kinderen hoe ze zelfstandig en samen kunnen leren. Hierbij sluiten we aan bij de pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van het kind.
De drang tot leren is een natuurlijk gegeven bij kinderen. Uitdagend onderwijs stimuleert en ontwikkelt het kunnen leren van kinderen, hun leerbereidheid, nieuwsgierigheid en onderzoekende houding. Wanneer kinderen de bij hen passende natuurlijke kennis, vaardigheden en houding op het gebied van leren laten zien, is het versterken van het zelfvertrouwen en het zelfbeeld met stimulerende opdrachten en positieve feedback voldoende om de kinderen aan te zetten tot leren leren. Een positieve houding tegenover leren leren is een factor die prestatie en ontwikkeling gunstig beïnvloedt.

Identiteitsontwikkeling

We leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor de keuzes die zij maken in hun eigen ontwikkeling. Dit zorgt voor meer eigenaarschap en autonomie in het ontwikkelingsproces.
De leerling moet zichzelf vormen, hij is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, hier heeft hij zelfvertrouwen voor nodig. De leerkracht kan optreden als bemiddelaar, als ondersteuner en als deskundige.


Onder de knoppen hiernaast kunt u meer informatie vinden over ons Onderwijs. U vindt hier onze visie en kunt meer lezen over IPC, Speelplezier en de gezonde school. Ook kunt u meer lezen over onze pilot met Gynzy Ipads. Tot slot vindt u onder Onderwijstips diverse downloads voor thuis.
Powered by BasisOnline